Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Frihedsmuseets Venner’BOPA’s sabotage af Riffelsyndikatet i Frihavnen 22 juli 1944

§1.    NAVN
Foreningens navn er “Frihedsmuseets Venner”.

§2.    FORMÅL
Foreningens formål er:
-at støtte “Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945″, såvel museets hovedafdeling i Churchillparken i Køenhavn, som “Frøslevlejrens Museum” i den tidligere Frøslevlejr i Sønderjylland, samt -at bevare mindet om og fremme interessen for Danmarks frihedskamp 1940 – 1945.

§3.    MEDLEMSKAB
Medlemmerne indbydes særskilt til deltagelse i foreningens foredrag og andre arrangementer.
Medlemmerne modtager foreningens årsskrift og andre medlemstilbud.

§4.    MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages personer, firmaer, foreninger og institutioner, som ønsker at støtte foreningens formål.

§5.    ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling herom fra bestyrelsen.

§6.    KONTINGENT
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskab ophører ved udmeldelse af foreningen eller, hvis forfaldent kontingent ikke indbetales inden udgangen af tredie kvartal i det følgende regnskabsår.

§7.    BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Hertil kommer to suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
Formanden, tre bestyrelsesmedlemer og en suppleant vælges de lige år. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer samt ensuppleant vælges de ulige år.
Afgår et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig med en suppleant til næste generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Disse kan sammen med formanden udgøre et forretningsudvalg til at varetage den daglige drift, hvis dette findes nødvendigt.
Bestyrelsen kan om nødvendigt ansætte lønnet medhjælp.
Lederen af “Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945″, der ikke kan vælges til bestyrelsen, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Disposition over foreningens konti kan kun foretages af kassereren sammen med et medlem af forretningsudvalget.

§8.    ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i februar måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst fjorten dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde:
1.    Valg af dirigent.
2.    Aflæggelse af beretning.
3.    Forelæggelse af revideret årsrapport.
4.    Forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.
5.    Indkomne forslag.
6.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7.    Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. §7.
8.    Valg af statsautoriseret revisor.
9.    Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde inden 31.december.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Hvert medlemskab giver ret til én stemme.
Stemmeberettigede er kun de medlemmer, som har betalt kontingent for det forløbne regnskabsår.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen eller mindst en trediedel af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§9.    EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst ti procent af foreningens
medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af, hvilke emner som ønskes behandlet.

§10   OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens
medlemmer er til stede og da kun, såfremt beslutningen vedtages med totrediedel flertal.
Hvis ikke mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, skal der en ny generalforsamling indkaldes og afholdes senest
seks uger efter indkaldelsen.
Beslutning om ophævelse af foreningen kan da træffes med  totrediedel flertal.

§11.  FORENINGENS MIDLER
Såfremt foreningen ophæves, tilfalder foreningens eventuelle formue Frihedsmuseets Venners Fond.
Skulle denne fond være ophævet, deles den eventuelle formue med to trediedele til Museet for Danmarks Frihedskamp
1940 – 1945 og en trediedel til Frøslevlejerens Museeum.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. januar 1972, med ændringer på den ordinære generalforsamling den 23. februar
1976, og på den ordinære generalforsamling den 20. februar 1984,og  på den ekstraordinære generalforsamling den 3. oktober 1988,
og på den ordinære generalforsamling 28. februar 2001, og på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2004 samt på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2008.