Forening

Foreningens formål er:

- at støtte 'Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 - 1945', såvel udstillingsbygningen i Churchillparken i København, som Nationalmuseets øvrige aktiviteter omkring formidling af Besættelsens historie. Herunder også 'Frøslevlejerens Museum' i den tidligere Frøslevlejr i Sønderjylland, samt i øvrigt

- at bevare mindet om og fremme interessen for Danmarks frihedskamp 1940 - 1945

Bestyrelse

Niels Gyrstingformand
Gasværksvej 22
3250 Gilleleje
+45 28265202

René Zornnæstformand
Borgervænget 38
3600 Frederikssund

Lars Emborg Jensenkasserer
Vallensbæk Stationstorv 54 B, 3.th.
2665 Vallensbæk Strand

Tim Ole Simonsen
Trelleborggade 14, 2.mf.
2150 Nordhavn

Ida Seehusen
Rosenfeldt Allé 10 B
2820 Gentofte

Niels-Birger Danielsen
Kongebakken 50
4000 Roskilde

Morten Frederiksen
Møllevejen 11
4600 Køge

Klaus Aare Bang, suppleant

Benedicte Kieler, suppleant 

Formand for FMV's Fond:
Dan Folke Pedersen
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K

Formand for FMV's Forlags Fond:
Mikael Hesselberg
Fladholtevej 32
4200 Slagelse

Foreningens CVR-nummer
32209726


Vedtægter


Vedtægter for Foreningen Frihedsmuseets Venner

§1.    NAVN
Foreningens navn er “Frihedsmuseets Venner”.

§2.    FORMÅL
Foreningens formål er:
-at støtte “Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945′′, såvel udstillingsbygningen i Churchillparken i København, som Nationalmuseets øvrige aktiviteter omkring formidling af Besættelsens historie. Herunder også “Frøslevlejrens Museum” i den tidligere Frøslevlejr i Sønderjylland, samt i øvrigt
- at bevare mindet om og fremme interessen for Danmarks frihedskamp 1940 – 1945.

§3.    MEDLEMSKAB
Medlemmerne indbydes særskilt til deltagelse i foreningens foredrag og andre arrangementer.
Medlemmerne modtager foreningens årsskrift og andre medlemstilbud.

§4.    MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages personer, firmaer, foreninger og institutioner, som ønsker at støtte foreningens formål.

§5.    ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling herom fra bestyrelsen.

§6.    KONTINGENT
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskab ophører ved udmeldelse af foreningen eller hvis forfaldent kontingent ikke indbetales inden udgangen af tredje kvartal i det følgende regnskabsår.

§7.    BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Hertil kommer to suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
Formanden, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges de lige år. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges de ulige år.
Afgår et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig med en suppleant til næste generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Disse kan sammen med formanden udgøre et forretningsudvalg til at varetage den daglige drift, hvis dette findes nødvendigt.
Bestyrelsen kan om nødvendigt ansætte lønnet medhjælp.

§8.    TEGNINGSREGLER
Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.
Dispositionsberettiget over foreningens bankkonti og/eller VP-depoter er formanden, næstformanden og kassereren, der hver især er dispositionsberettigede alene og hver for sig. Der kan udstedes dankort eller lignende kort til de pågældende personer, ligesom der kan gives adgang til at disponere over konti og depoter i netbank i overensstemmelse med dispositionsberettigelsen.

§9.    ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i februar måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst fjorten dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde:
1.    Valg af dirigent.
2.    Aflæggelse af beretning.
3.    Forelæggelse af revideret årsrapport.
4.    Forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.
5.    Indkomne forslag.
6.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7.    Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. §7.
8.    Valg af statsautoriseret revisor.
9.    Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde inden 31.december.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Hvert medlemskab giver ret til én stemme.
Stemmeberettigede er medlemmer, som er registreret i foreningens medlemskartotek på datoen for generalforsamlingens afholdelse, og som ikke den 31. januar umiddelbart inden generalforsamlingens afholdelse er i restance med kontingent for det foregående regnskabsår - det vil sige det regnskabsår, som afsluttedes pr. 31. december umiddelbart inden generalforsamlingens afholdelse.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen eller mindst en trediedel af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§10.    EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst ti procent af foreningens
medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af, hvilke emner som ønskes behandlet.

§11   OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens
medlemmer er til stede og da kun, såfremt beslutningen vedtages med to trediedel flertal.
Hvis ikke mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, skal der en ny generalforsamling indkaldes og afholdes senest seks uger efter indkaldelsen.
Beslutning om ophævelse af foreningen kan da træffes med  totrediedel flertal.

§12.  FORENINGENS MIDLER
Såfremt foreningen ophæves, tilfalder foreningens eventuelle formue Frihedsmuseets Venners Fond.
Skulle denne fond være ophævet, deles den eventuelle formue med to trediedele til Museet for Danmarks Frihedskamp
1940 – 1945 og en trediedel til Frøslevlejerens Museeum.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. januar 1972, med ændringer på den ordinære generalforsamling den 23. februar 1976, og på den ordinære generalforsamling den 20. februar 1984, og  på den ekstraordinære generalforsamling den 3. oktober 1988, og på den ordinære generalforsamling 28. februar 2001, og på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2004, og på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2008, samt på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2020.

Årsrapporter & referater

Æresmedlemmer

1991

Barfod-Jørgen-Henrik-Pagh ca 1940

Jørgen H. P. Barfod 11918-2015

1996

FZ 194409

Frank H. Zorn 1919-2011

2001

Advokat Kristian Mogensen, Foto: Bjarne Lütcke

Advokat Kristian Mogensen 1926-2003